ถวิลวดี บุรีกุล.

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014] - xiv, 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744497642 9744497645


880-04 -- วัฒนธรรมทางการเมือง -- ไทย.
880-05 -- ค่านิยมสังคม.
880-06 -- ประชาธิปไตย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน.
880-07 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.

JQ1749.ก15 / ถ56 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544