41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / 41 ส.ป.ก. คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016] - 136 หน้า : ภาพสีประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ฉบับที่ 141 . - เอกสารวิชาการ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ; ฉบับที่ 141. .


880-05 -- การปฏิรูปที่ดิน -- ไทย.
880-06 -- การใช้ที่ดิน -- การจัดการ -- ไทย.

HD1333.ท9 / ก132 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)