รุ่งนภา เทพภาพ, 2522-

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดแพร่ / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2554 : จังหวัดแพร่ รุ่งนภา เทพภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - ก-ท, 164 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744498519 974449851X


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง, 2554.


880-07 -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- แพร่.

JQ1749.ก53พ9 / ร723 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544