การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุง. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013] - ก-ง, 299 หน้า : ภาพประกอบ.

ตอนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 วิวัฒนาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- บทที่ 2 พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตกับทีมจิตเวชและสุขภาพจิต /ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- บทที่ 3 พฤติกรรมและการปรับตัว / ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่จำเป็นในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต -- บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, วิไลพร ขำวงษ์ -- บทที่ 5 แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช / ศุกร์ใจ เจริญสุข -- ตอนที่ 3 ประเด็นปัญญาด้านชีวจิตสังคมและการพยาบาล -- บทที่ 6 การดูแลบุคคลที่มีความเครียด / แผ จันทร์สุข, ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- บทที่ 7 การดูแลบุคคลที่มีความวิตกกังวล / แผ จันทร์สุข -- บทที่ 8 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตสังคม / เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์ -- บทที่ 9 การดูแลบุคคลในภาวะวิกฤติ / ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- บทที่ 10 การดูแลบุคคลที่มีความิคดฆ่าตัวตาย / ฉวีวรรณ สัตยธรรม -- ตอนที่ 4 เครื่องมือสำหรับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต -- บทที่ 11 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัดทางจิต / แผ จันทร์สุข -- บทที่ 12 การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด / จุฬาลักษณ์ ช่ำชอง -- บทที่ 13 กระบวนการพยายามทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / สุขใจ เจริญสุข.

9786161113902 6161113902


880-04 -- สุขภาพจิต.
880-05 -- จิตเวชศาสตร์.
880-06 -- การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.

WY160 / .ก643 2556 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544