อภิรัฐ บุญทอง.

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 179 หน้า.

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาสลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558.

9786162694400 6162694402


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.

KPT1572 / .อ468 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544