การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดบุรีรัมย์ / อนันต์ ลิขิตประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - ก-ร, 204 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744498410 9744498412 9789744494542 9744494549


880-05 -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- บุรีรัมย์.
880-06 -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- บุรีรัมย์.


880-07 -- บุรีรัมย์ -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1749.ก53บ7 / ก64 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)