วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชียงราย / วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - ก-ญ, 102 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744498441 9744498447


880-05 -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- เชียงราย.
880-06 -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- เชียงราย.


880-07 -- เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)