ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / Ideas and movement : history society & culture of the Tai บรรณาธิการ แสวง มาละแซม. - [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007] - ก-ง, 238 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุของ ครูแสวง มาละแซม ยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2550


880-03 -- ชาวไท.


880-04 -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.
880-05 -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS523.4.ท9 / ค557 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544