ธานิศ เกศวพิทักษ์.

หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง : พร้อมด้วยข้อสอบเนติบัณฑิต ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (ดัดแปลงคำถามและธงคำตอบตามกฎหมายใหม่และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกากับคำถามข้อสอบใหม่ จนถึงปี 2558) คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่น่าสนใจ (เรียงมาตรา) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016] - 541 หน้า.

6164068742 9786164068742 6164068746


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.
880-07 -- ศาลแขวง -- ไทย.
880-08 -- การสอบเนติบัณฑิต -- ไทย.
880-09 -- ผู้ช่วยผู้พิพากษา -- ข้อสอบและเฉลย.
880-10 -- อัยการ -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT1572 / .ธ63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544