ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-

หลักกฎหมาย. Principle of law. Private international law / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 295 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162694516 6162694518


880-06 -- สัญชาติ -- ไทย.
880-07 -- คนต่างด้าว.
880-08 -- การขัดกันแห่งกฎหมาย.
880-09 -- การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.

KPT480 / .ด52 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544