อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016] - 436 หน้า.

9786164040083 6164040086


880-05 -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
880-06 -- การรับขนสินค้า (กฎหมาย)
880-07 -- ประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K1150 / .อ443 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544