วิน เตชะเคหะกิจ.

หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / Principles of basic health economics วิน เตชะเคหะกิจ. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015] - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

เศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข : เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร ; เหตุใดเราจึงควรสนใจ "ความคุ้มค่า" ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ; เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ; คำจำกัดความของสุขภาพ ; การลงทุนในสุขภาพเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอหรือไม่ ; เศรษฐศาสตร์คืออะไร ; การเลือกหรือการตัดสินใจ ; ทรัพยากรในการผลิตที่ขาดแคลน ; การเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก ; เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข -- ลักษณะของบริการสุขภาพและประสิทธิภาพ : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร ; ความแตกต่างของสินค้าและบริการทางสุขภาพเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการอื่น ; ประสิทธิภาพคืออะไร -- การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ : การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ; วิธีการประเมินบริการสุขภาพประเภทต่าง ; การแบ่งชนิดของต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ ; ต้นทุนในเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ; มุมมองที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน (perspective หรือ viewpoint) ; วิธีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ; ตัวอย่างการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย -- ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย : การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย ; เป้าหมายของระบบบริการสาธารณสุข ; การประกันสุขภาพคืออะไร ; การพัฒนาระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ; การทำงานของระบบการคลังสุขภาพ ; อุปสงค์และอุปทานในระบบบริการสุขภาพ.

9786160823543 616082354X


880-04 -- เศรษฐศาสตร์การแพทย์.
880-05 -- ประกันสุขภาพ -- ไทย.

W74 / .ว63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544