อนันต์ จันทรโอภากร.

กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า / อนันต์ จันทรโอภากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ -- พัฒนาการของ Product liability law ของประเทศสหรัฐอเมริกา -- พัฒนาการของ Product liability law ของประเทศอังกฤษ -- พัฒนาการกฎหมาย Product liability law ของประเทศออสเตรเลีย -- พัฒนาการของกฎหมาย Product liability law ของประเทศฝรั่งเศส -- พัฒนาการของ Product liability law ของประเทศเยอรมนี -- พัฒนาการของ Product liability law ของประเทศญี่ปุ่น -- พัฒนาการของ Product liability law ของสหภาพยุโรป -- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Product liability law -- การนำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ใน Product liability laws ของต่างประเทศ -- บทบาทของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.

9789744668707 9744668709


880-05 -- การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-06 -- การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ความรับผิดของผู้ผลิต.
880-08 -- ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.

Consumer protection Product liability law

K3842 / .อ363 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544