อมรา พงศาพิชญ์.

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004] - 277 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2542.

9741331207 9789741331208


880-05 -- วัฒนธรรม.
880-06 -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
880-07 -- ประชาสังคม -- ไทย.


880-08 -- ไทย -- ภาวะสังคม.

HM101 / .อ44 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544