จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

ประชาธิปไตยทางการคลังไทย = Thailand's fiscal democracy / Thailand's fiscal democracy จรัส สุวรรณมาลา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2558 [2015] - 473 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2553 ของ ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9789740333944 974033394X


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.55 / .จ46 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544