บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 26, 569 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2557.

9789744668813 9744668814


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .บ77 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544