วีระศักดิ์ เครือเทพ.

15 ปี การกระจายอำนาจของไทย : สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / 15 ปี การกระจายอำนาจของไทย : สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 220 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,


In Thai.

9786165518802 616551880X


880-07 -- การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- ประวัติศาสตร์.
880-08 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
880-09 -- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น -- ไทย.


880-10 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2531-

JS7153.3.ก3 / ว64 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)