การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552 [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร]. - กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009] - 3, 61 หน้า.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186 ง วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2552.

9789744036759 9744036753


880-04 -- ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544