กฤตยชญ์ เสวตโสธร.

สรุปกฎหมายปกครอง (ฉบับท่องไปสอบ) : ตะลุย 3 สนามสอบ / ผู้เรียบเรียง กฤตยชญ์ เสวตโสธร และทีมงาน Deka-thai group. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016] - 162 หน้า.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.

9786164132955 6164132959


880-04 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-05 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
880-06 -- ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.

KPT2720 / .ก466 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544