เติมศักดิ์ คทวณิช.

จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / General psychology เติมศักดิ์ คทวณิช. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2557 [2014] - 331 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.

9789742125790 9742125791


880-04 -- จิตวิทยา.

BF128 / .ต745 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544