พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.

ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น. [เล่ม] 2, Roadmap การจัดการขยะ / Roadmap การจัดการขยะ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - vi, 78 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 107 .

9789744498335 9744498331


880-07 -- ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย.

TD789.ท9 / พ64 2558 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544