ประสพสุข บุญเดช.

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 22, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016] - ก-ฌ, 823, [2] หน้า.

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- บทที่ 3 การสมรส -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 6 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส -- บทที่ 8 บิดามารดากับบุตร -- บทที่ 9 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- บทที่ 10 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บทที่ 11 บุตรบุญธรรม -- บทที่ 12 ค่าอุปการะเลี้ยงดู.

9786164040120 6164040124


880-06 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายการสมรส -- ไทย.
880-08 -- สามีและภรรยา -- ไทย.
880-09 -- บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทย.
880-10 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT540 / .ป443 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544