จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 643 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.

9786162695032 6162695034


880-05 -- นิติกรรม -- ไทย.
880-06 -- สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ65 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544