สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง = Human rights : conception and protection / Human rights : conception and protection นพนิธิ สุริยะ. - แก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช 2559. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 271 หน้า. - หลักกฎหมาย . - หลักกฎหมาย .

แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน -- วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย -- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- บทวิเคราะห์เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

9786162694714 6162694712


880-06 -- สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT2460 / .น335 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544