นเรศ เชื้อสุวรรณ.

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองโดยใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ (ระยะที่ 2) = Empowering community participation regarding water resources management within Lamtakhong river basin using water quality model (phase 2) : รายงานการวิจัย / Empowering community participation regarding water resources management within Lamtakhong river basin using water quality model (phase 2) นเรศ เชื้อสุวรรณ และคณะ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] , 2557 [2014] - ก-ฏ, 123 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2557


880-03 -- การจัดการลุ่มน้ำ -- ไทย -- นครราชสีมา -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
880-04 -- การจัดการคุณภาพน้ำ -- ไทย -- นครราชสีมา -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

คุณภาพน้ำ ลำตะคอง แบบจำลองคุณภาพน้ำ การมีส่วนร่วมของประชาชน นครราชสีมา Water quality Lamtakhong Water quality model WASP Public participation Nakhon Ratchasima

TC513.ท9 / น47 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)