วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน - พิมพ์ครั้งที่ 5. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 [2000] - 10, 161 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม 2541.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์.--การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน.--ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ.--การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร.--ตลาดและการกำหนดราคา.--บัญชีรายได้ประชาชาติ.--การเงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน.--นโยบายการคลัง.--การค้าและการเงินระหว่างประเทศ.--โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา.

9745717568 9789745717565


880-06 -- เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ว565 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544