สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดย สมชัย ทีฆาอุตมากร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559 [2016] - 486 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต. 2555.

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2559 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.


880-07 -- ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
880-08 -- การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.
880-09 -- เด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
880-10 -- ความรุนแรงในครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4720 / .ส426 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544