นคร เสรีรักษ์, 2500-

ประเทศโปร่งใส : การขับเคลื่อนกฎหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ / นคร เสรีรักษ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : ฟ้าฮ่าม, 2558 [2015] - 158 หน้า.

"สิทธิที่จะรู้" และการประเมินผลธรรมาภิบาล -- ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ -- กระทรวงโปร่งใส จังหวัดโปร่งใส -- ดัชนี "ประเทศโปร่งใส" การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ.

9786164065147 6164065143


เสรีภาพด้านสารสนเทศ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ.
ส่วนราชการ -- ไทย -- การประเมินผล.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน.
การทุจริต -- ไทย -- การป้องกัน.

JC598 / .น24 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544