สถาบันระหว่างประเทศ = International institutes : เอกสารการสอนชุดวิชา / International institutes มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นนทบุรี : สาขาวิชา, 2535 [1992] - 2 เล่ม.

9746112171 (ล. 1) 9789746112178 (ล. 1) 9746112708 (ล. 2) 9789746112703 (ล. 2)


สหประชาชาติ.
อาเซียน.


880-04 -- องค์การระหว่างประเทศ.

JZ4839 / .ส36 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544