ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือ (Arrest of seagoing ships) ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศ พร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540 [1997] - 255 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- การกักเรือ.
880-06 -- การกักเรือ -- ไทย.

K1188.ก6 / ผ98 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544