วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 129 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557. ต้นฉบับเดิมเป็น เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งทางปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่งทางปกครอง -- บทที่ 4 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.

9789744669476 9744669470


880-05 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
880-06 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
880-07 -- การเพิกถอน -- ไทย.

KPT2790 / .ว43 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544