ศศิธร นิลสวิท, 2532-

ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ / Product liability law of some ASEAN countries โดย ศศิธร นิลสวิท. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 9, [6], 252 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)


880-04 -- ความรับผิดของผู้ผลิต -- กลุ่มประเทศอาเซียน.
880-05 -- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- กลุ่มประเทศอาเซียน.

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย เหตุยกเว้นความรับผิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ Defect product Lability exception Strict liability Product liability

KNC239.3 / .ศ56 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544