จินตวีร์ คล้ายสังข์.

การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง = [Design of web-based learning : a framework for integrating of blended learning, e-learning and online learning into your class] / Design of web-based learning : a framework for integrating of blended learning, e-learning and online learning into your class จินตวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - ก-ง, 241 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740335061 9740335063


การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การออกแบบ.
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา.

LB1044.87 / .จ63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544