เผด็จ สิริยะเสถียร.

โรคลิชมาเนียและริ้นฝอยทรายแมลงพาหะในประเทศไทย / เผด็จ สิริยะเสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - viii, 108 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786164070318 6164070317


880-05 -- โรคลิชมาเนีย.
โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม.
แมลงที่เป็นพาหะนำโรค.

Psychodidae. ริ้นฝอยทราย.

WR350 / .ผ73 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)