เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน / เสาวนีย์ อัศวโรจน์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 14, 505 หน้า.

9786163142719 6163142713


880-05 -- ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส755 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544