ธนา ภัทรภาษิต, 2534-

ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / Anti-corruption courts and coruption trial procedure โดย ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 14, 175 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


880-04 -- การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-06 -- การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย.
880-07 -- การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)

ทุจริต ศาล วิธีพิจารณา ระบบไต่สวน Corruption Court Trial procedure Inquisitorial system

KPT4516 / .ธ36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544