ชัชวิน คงเจริญ, 2534-

ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้คำรับรองเอกชน / Civil liability of private certification bodies โดย ชัชวิน คงเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 11, 120 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)


880-04 -- การมาตรฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การมาตรฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

ความรับผิดทางละเมิด ผู้ให้คำรับรอง พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ Tortious liability Certifiers National Standardisation Act

KPT3259 / .ช62 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544