วรัญญา พรพรรณ, 2534-

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติและภาระหน้าที่ของโจทก์ / Class action : considerations on qualifications and obligations of lead plaintiff โดย วรัญญา พรพรรณ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 12, 161 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)


880-04 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทย.
880-05 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง)

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณสมบัติของโจทก์ ภาระหน้าที่ของโจทก์ Class action Plaintiff qualifications Plaintiff obligations

KPT1758.ฟ52 / ว46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544