นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / Action de groupe : class action a la francaise โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. - [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016] - 113 แผ่น.

เสนอ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทย.
880-05 -- การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ฝรั่งเศส.

KPT1758.ฟ52 / น33 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544