พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

โพธิปักขิยธรรม : เครื่องมือวิเศษให้รู้แจ้ง / พุทธทาสภิกขุ - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554 [2011] - 208 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ลัดสั้นถึงธรรม ; เล่มที่ 6 . - ลัดสั้นถึงธรรม ; เล่มที่ 6. .

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9786161401306 6161401304


880-06 -- การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) -- ปัจจัย.
880-07 -- พุทธศาสนา -- หลักคำสอน.

BQ4399 / .พ4614 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544