ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, 2513-

กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ; บรรณาธิการ เอกพงษ์ สารน้อย. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2559 [2016] - 314 หน้า : ภาพประกอบ.

รากฐานทางความคิด -- องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ --วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 -- การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559 -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

9786162695513 6162695514


880-04 -- ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- โบราณวัตถุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- พิพิธภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3183 / .ย55 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544