โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ; จัดทำโดย บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558?] [2015?] - 497 หน้า : ภาพประกอบ.


880-03 -- โทรคมนาคม -- ไทย -- การจัดการ.
880-04 -- โทรคมนาคม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HE8689.9.ท9 / ค94 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455