โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ; จัดทำโดย บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558?] [2015?] - 497 หน้า : ภาพประกอบ.


880-03 -- โทรคมนาคม -- ไทย -- การจัดการ.
880-04 -- โทรคมนาคม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HE8689.9.ท9 / ค94 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)