ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2519-

1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010] - 200 หน้า : ภาพประกอบ

9789744495594 9744495596


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ณ62 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544