สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์, 2503-

กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ฐานศูนย์ในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร / Bio-waste management process (zero base) of Ketpairao 3-4-5 Communities, Phrakanong District, Bangkok Metropolis โดย สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 7, 85 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.


880-04 -- ของเสียอินทรีย์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การจัดการ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
880-05 -- ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

TD804 / .ส63 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544