ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 370 หน้า.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร -- 1 ความหมาย -- 2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร -- 3 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี -- 4 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร -- บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 2 เงินได้พึงประเมิน -- บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 1 ผู้มีหน้่าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 2 รอบระยะเวลาบัญชี -- 3 ฐานภาษี -- 4 การคำนวณกำไรสุทธิ -- บทที่ 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 1 ลักษณะของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 2 กรณีที่ไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 3 ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 4 เงินได้ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น -- 5 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย -- บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 1 กิจการและบุคคลที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 2 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 4 ฐานภาษี -- 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 6 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 7 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืน และการเครดิตภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 8 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม -- บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 2การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 3 ฐานภาษีและอัตราภาษี -- 4 การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 5 หน้าที่ของผู้ประกอบการกิจการที่ต้องภาษีธุรกิจเฉพาะ -- บทที่ 7 ภาษีอากร กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ -- 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ -- 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 4 อากรแสตมป์ -- บทที่ 8 อากรแสตมป์ -- 1 วิธีการเสียอากร -- 2 การยกเว้นไม่ต้องเสียอากร -- 3 การขอคืนอากร -- 4 บทลงโทษ -- ตัวอย่างคำตอบพร้อมธงคำถาม.

9786162695667 6162695662


880-06 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- รัษฎากร -- ไทย.

KPT3550 / .ท63 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544