กิตติศักดิ์ ปรกติ.

ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 100 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.

9786162695575 6162695573


880-05 -- กฎหมาย -- ประวัติ.

K155 / .ก633 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544