ได้คน ได้ใจ ได้งาน / Happy 8 workplace by NOK : NOK Precision Component (Thailand) Ltd. NOK หลักการ happy worplace สัมภาษณ์/เรียบเรียง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ; บรรณาธิการบทความ สราวุธ พันธุชงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555 [2012] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553 ของ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

1 ธุรกิจเพื่อความสุข -- 2 ธุรกิจกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ -- 3 ความสุขภาคปฏิบัติ = Productivity happiness -- 4 จิตวิญญาณของธุรกิจ.

9789748104607 9748104605


880-05 -- การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ด65 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544