80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ / แปดสิบปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ สมาคมไทยรามัญ ; บรรณาธิการ โสภณ นิไชยโยค - กรุงเทพฯ : สมาคม, [2547] [2004] - 253 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 80 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี และครบรอบ 48 ปีสมาคมไทยรามัญ 17 ตุลาคม พ.ศ.2547.


สุเอ็ด คชเสนี, 2467-2550.


880-04 -- แพทย์ -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-05 -- ชาวมอญ -- ไทย.

WZ100.ส75 / ก125 2547

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455