หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชายแดนใต้ / สถานภาพทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชายแดนใต้ สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ บรรณาธิการ ; สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016] - xiii, 197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี -- ปาตานีในบริบทประวัติศาตร์แห่งความทรงจำ -- ประวัติศาสตร์ สถาบันปอเนาะและอุละมาอุของปตีนี ดารุสสลาม: ความภาคภูมิใจและบาดแผล -- การศึกษาประวัติศาสตร์ปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปัญหา -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องเล่าจากดินแดนปาตานี -- เงื่อนไขทางมิติประวัติศาสตร์ต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐไทย -- ประวัติศาสตร์ "ปาตานี" ข้อค้นพบจากนักวิจัยในโครงการศึกษาสถานภาพภาษาและประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

9786162798047 6162798046


880-05 -- ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.

ปาตานี

DS588.ต9 / ห36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544