60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ / หกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2559 [2016] - 213 หน้า : ภาพสีประกอบ.


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-

DS570.43.ท7 / ก12 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)